C C C C A+ A A- X

За изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

УТВЪРЖДАВАМ:
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШРС:
/Е. АНГЕЛОВ/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И
ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

 1. Районен съд Шумен обявява публично – чрез интернет страницата си http://shumen.court-sh.org/ и чрез информационните табла, електронни пощенски адреси на деловодството, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.
 2. Страната или процесуалният й представител, посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват.
 3. Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
 4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
 (2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, поисква се отговор - "Съобщение при прочитане” на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението.
  (3) Копие от електронния запис се прилага по делото.
 5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
 6. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).
 7. Ако Районен съд Шумен промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
 8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.
 9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.
 10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.
 11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и  призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването, на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Районен съд  Шумен изпраща съобщения и призовки от следните електронни адреси:

Гражданско       деловодство Граждански секретар-протоколисти
rsgrdel1court-sh.org rsgrsec4court-sh.org
rsgrdel2court-sh.org rsgrsec5court-sh.org
rsgrdel3court-sh.org rsgrsec6court-sh.org
rsgrdel4court-sh.org rsgrsec7court-sh.org
rsgrdel5court-sh.org rsgrsec11court-sh.org
rsgrdel6court-sh.org rsgrsec13court-sh.org

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
.....................
(трите имена на лицето)
......................
......................
......................
(ЕГН, адрес)
......................
(качество по дело №)
Заявявам, че съм запознат с Вътрешните правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд Шумен
.............
(име, подпис)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация