C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Мирослав Марков

Председател

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850281 - тел. на съд. секретар

Людмила Григорова

Зам.председател

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850284 - тел. на съд. секретар

Ивелина Недкова

Съдебен администратор

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 820126, 850251

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Валентина Тонева

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850275 - тел. на съд. секретар

Диана Георгиева

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850282 - тел. на съд. секретар

Емилиян Ангелов

Съдия

9700, гр. Шумен ул. Съединение 1

+359 54 850277 - тел. на съд. секретар

Пламена Недялкова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850274 - тел. на съд. секретар

Ростислава Георгиева

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850288 - тел. на съд. секретар

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Димитър Димитров

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850283 - тел. на съд. секретар

Жанет Христова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850293 - тел. на съд. секретар

Зара Иванова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850279 - тел. на съд. секретар

Калин Колешански

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850265 - тел. на съд. секретар

Людмила Григорова

Зам.председател

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850284 - тел. на съд. секретар

Мирослав Марков

Председател

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850281 - съд. секретар (за справки по дела)

Надежда Кирилова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850276 - тел. на съд. секретар

Петина Николова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850278 - тел. на съд. секретар

Теодора Йорданова-Момова

Съдия

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850280 - тел. на съд. секретар

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Съдебният секретар:

1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла; Протоколите се изготвят съобразно чл.126 от Гражданския процесуален кодекс и чл.310 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Към Районен съд Шумен има двама съдии по вписванията. Работните им места са в сградата на ул. “Съединение” №107, ет.2. Съдиите по вписванията имат следните основни функции: 1.Разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;

2.Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;

3.Извършват нотариални и други действия, предвидени в закон. Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Районен съд - Шумен. Съдиите по вписванията се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Съдиите по вписвания не дават консултации!

Зорница Йорданова

Съдия по вписванията

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 54 822067

Юлия Добрева-Петрова

Съдия по вписванията

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 54 823056

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

 • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
 • 116-та стая; От 9:00 до 17:00 часа.
 • тел. +359 (54) 821 171

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Шумен се намира на първи етаж от сградата на съдебната палата на ул.“Съединение“ № 1, стая № 116 и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17.00 часа, тел. 054/ 850 289.
Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност; за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.
За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
1.Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от страницата на РС – Шумен/образци и формуляри/ или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в бюро "Съдимост").
2.Лична карта;
3.Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Шумен за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Бюро "Съдимост" - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Шумен за държавни такси).

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?
   1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   *Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.

   2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Шумен се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Шумен се издават в срок от 3 дни.

БЮРО ПРИЗОВКИ

Работно време

 • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №107 - Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж
 • Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30 ч. до 13.00 ч.
 • тел. +359 (54) 850299

Служба Връчване на призовки и съдебни книжа отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд - Шумен. Службата се намира в сградата на ул.”Съединение” № 107, ет.2. Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30 ч. до 13.00 ч.

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
 • 114-та стая, за физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
 • факс: +359 (54) 850 270, Справки: +359 (54) 850-270; 271; 272; 273

Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Общи функции на съдебното деловодство:

1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;

2. Копия и заверени преписи по висящи дела се предоставят на страните и техните пълномощници след подаване на молба и съответното разпореждане на съдията - докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1.00 лв. за всяка следваща страница;

3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
 • 204-та стая, за физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
 • Справки: Тел. +359 (54) 850-253; 254; 255; 256

Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Общи функции на съдебното деловодство:

1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;

2. Копия и заверени преписи по висящи дела се предоставят на страните и техните пълномощници след подаване на молба и съответното разпореждане на съдията - докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1.00 лв. за всяка следваща страница;

3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

Деловодство на съдебно-изпълнителна служба

Работно време

 • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №107 - Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж
 • Работно време на службата с физически и юридически лица е от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж: тел/факс: 054/822113, e-mail: sis@court-sh.org

РЕГИСТРАТУРА

1. Приема и регистрира входящата кореспонденция;

2. Експедира изходящата кореспонденция;

3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

4. Води разносна книга;

5. Разпределя и направлява постъпилата поща; На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие. Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Шумен се намира в сградата на ул. “Съединение” № 107, ет.2, ст.202. Работно време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Изплащане на суми по изпълнителни дела се извършва всеки понеделник и четвъртък от 9.00 ч. до 11.30 ч. В Съдебно-изпълнителната служба работят 3 - ма държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Съдебно-изпълнителната служба (СИС) поддържа отделни регистратура и деловодство, тел. 054/ 850 291. На етажа, на които се помещава СИС са разположени информационни табла, на които се обявяват насрочените търгове за публична продан на имоти от държавни и частни съдебни изпълнители. Обявления за насрочени търгове по изпълнителни дела на ДСИ се поместват и на страницата на Районен съд – Шумен. На втори етаж от сградата на ул.“Съединение“ № 107 е обособена залата, в която се извършват насрочените търгове за публична продан от частни и държавни съдебни изпълнители. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Регистратура” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС. Териториалната компетентност на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) се покрива с тази на Районен съд - Шумен. Съдебните изпълнители могат да образуват изпълнителни производства и да провеждат изпълнителни действия, когато в този район се намират:

1.движимите или недвижимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено изпълнението;

2.постоянният адрес или седалището на третото задължено лице (лице, срещу което длъжникът има вземания, евентуален работодател, лице задължено да плати на длъжника по договор и подобни), когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;

3.местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие;

4.постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.

Важно: Държавните съдебни изпълнители се назначават и освобождават от длъжност от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Държавните съдебни изпълнители и служителите нямат право да дават правни консултации!

Мадлена Тодорова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 54 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

Снежана Стефанова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 54 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

Теодора Костова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700, гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 54 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

АРХИВ

Работно време

 • Работно време с физически и юридически лица - 9.00 ч. до 17.00 ч
Служба Архив осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги. Намира се в сградата на Съдебната палата - ет.1, ст. №101. Работно време с физически и юридически лица - 9.00 ч. до 17.00 ч. Службата извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листи след заплащане на дължимата държавна такса. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

СЧЕТОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.
 • 225-та стая тел/факс: 054/850-262, e-mail: accountrs@court-sh.org *;
 • тел: 054/850-263, e-mail: cashrs@court-sh.org *

1. Изплаща възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели;

2. Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси, които след разпореждане на председателя на съда се превеждат по банков път. Службата се намира в Съдебната палата, ет.2, ст. №225. Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация