C C C C A+ A A- X

Регистратури

РЕГИСТРАТУРА

1. Приема и регистрира входящата кореспонденция;

2. Експедира изходящата кореспонденция;

3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

4. Води разносна книга;

5. Разпределя и направлява постъпилата поща; На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие. Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони.

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

  • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
  • 116-та стая; От 9:00 до 17:00 часа.
  • тел. +359 (54) 821 171

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Шумен се намира на първи етаж от сградата на съдебната палата на ул.“Съединение“ № 1, стая № 116 и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17.00 часа, тел. 054/ 850 289.
Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност; за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.
За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
1.Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от страницата на РС – Шумен/образци и формуляри/ или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в бюро "Съдимост").
2.Лична карта;
3.Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Шумен за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Бюро "Съдимост" - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Шумен за държавни такси).

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?
   1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   *Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.

   2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Шумен се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Шумен се издават в срок от 3 дни.

БЮРО ПРИЗОВКИ

Работно време

  • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №107 - Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж
  • Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30 ч. до 13.00 ч.
  • тел. +359 (54) 850299

Служба Връчване на призовки и съдебни книжа отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд - Шумен. Службата се намира в сградата на ул.”Съединение” № 107, ет.2. Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30 ч. до 13.00 ч.

Деловодство на съдебно-изпълнителна служба

Работно време

  • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №107 - Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж
  • Работно време на службата с физически и юридически лица е от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Сградата на Проектантска организация - II-ри етаж: тел/факс: 054/822113, e-mail: sis@court-sh.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация