C C C C A+ A A- X

За случайно разпределение на делата

                                                                                                                                                         Утвърдил:
                                                                                                                                        Административен ръководител ШРС

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА в Районен съд Шумен

  Настоящите правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и  апелативните съдилища. Тя е част от системата за финансово управление и контрол на Районен съд Шумен.
     С тези правила се цели да се постигне:
  - Ефективно приложение на принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране;
  - Гарантиране документираност и прозрачност при разпределение на делата;
-Отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.
В Районен съд Шумен  разпределението на делата се извършва с програмен продукт “LAW CHOICE”, предоставен и утвърден с решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г.
1. Въвеждане на “начална информация”:
Преди първоначалното използване на програмата е въведена информация относно: съда, делата, докладчиците и начина, по който ще се номерират делата.
2. Въвеждане на информация “дела” и “докладчици”:
В информацията за “дела” се въвеждат “типове дела”. Тук делата се групират в отделни категории - в зависимост от тяхната “прогнозна трудност” и по този начин се изравнява натоварването на отделните съдии при разпределянето на делата. Групирането е както следва:
- Наказателни дела : НОХД – разделени по кодове съответстващи на различните раздели от особената част от НК; ЧНД; НАХД; НЧХД; АНД; УБДХ; ЗБППМН;
- Граждански дела: семеен кодекс; женитба СК; прекратяване на брака по чл. 49 от СК; прекратяване на брака по чл.50 СК; издръжка – чл. 144, 150 СК; търговски искове; чл.422 ГПК; искове по чл.108;109;32;7531 от ЗС, чл.19     ЗЗД и чл.78 ЗС; искове по ЗСПЗЗ; делби; искове по КТ; обезщетение КТ; отмяна на уволнение КТ; финансови начети; искове по чл.79;82;86;59;26;55 ЗЗД, чл.124 от ГПК, чл.439, 441 от ГПК; непозволено увреждане – чл. 45 - 50 ЗЗД;Заповедно производство чл. 410; заповедно производство по чл. 417; обезпечения; Закон за закрила на детето; ЗОВДПГ; Закон за домашното насилие; Частни граждански; ЗКИ; приемане на наследство; отказ от наследство; частни граждански дела.
В информацията за “докладчици” се въвеждат - поотделно за всяка група дела, имената на съдиите, разглеждащи съответния вид дела, както и индивидуално определен за всеки от тях процент на натовареност. Процентната натовареност се определена със заповед на Административният ръководител. Това дава възможност да има равенство при натоварването на съдиите в зависимост от обема и вида на постъпленията на делата. Програмата дава възможност при въвеждане на нов докладчик в определена група дела, да му се зададе първоначален брой дела, съответстващ на средната натовареност до момента в съответната група. Така се избягва опасността следващите дела от този вид да се разпределят само на новия докладчик до “изравняването” му с останалите и се осигурява равномерност на натоварването на всички в групата, както и случайност на избора на следващите дела от тази група.
3. Разпределение на делата
Редът за разпределение на видовете дела е определен със Заповед на Председателя, която определя и разпределящите в случай на отсъствие на Административния ръководител.
Административният ръководител разпределя наказателните дела в Районен съд Шумен, а гражданските дела се разпределят от заместника на административния ръководител – заместник председател при спазване на принципа на случайния подбор, въведен в чл. 9 от Закона за съдебната власт, с изключение на ЧНД по чл. 222 и чл. 223 от НПК, ЧНД по чл. 161 и чл. 164 от НПК и граждански дела - по чл. 130 СК, дела с предмет приемане или отказ от наследство, които се разпределят на определения за деня дежурен съдия. При отсъствие на административния ръководител или заместника му с нарочна заповед се определя кой съдия ще извършва разпределението на делата и  за какъв период.

      Програмата се съхранява на сървър, достъп до нея имат Председателя на съда, заместник председателя и системния администратор. Всеки има своя парола, с която осъществява достъп до програмата. При всеки запис в архива на програмата се съхраняват и данни, относно това кой е извършил конкретните действия.
4. Случаен избор:
Преди избора на докладчик, е необходимо да се извърши избор на година (по подразбиране е зададена текущата) и група дела, вписва се номера на делото. След това се извършва избор на докладчика (измежду всички съдии).
    Програмата по подразбиране разпределя всяко дело при режим на “случаен” избор. По този начин не се допуска манипулиране на избора.
При всеки случай, в който вече определен от програмата докладчик по конкретно дело следва да бъде заменен (поради отсъствие или отвод), програмата изисква преди определяне на новия докладчик, да се посочат причините, поради които се извършва нов избор. Това се отнася както за случаите, в които отказът на избран докладчик се извършва при първоначалното разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане номера на дело с цел смяна на определения докладчик.      Невъзможно е определяне на нов докладчик, без посочване на мотивите за това. Посочените от разпределящия основания за новия избор автоматично се записват в “Протокол за избор на докладчик”, в който се отразяват и датата и часът на всяко действие. Протоколът се съхранява в архива на програмата. Разпечатка от протокола се прилага по делото.
Програмата предлага и “особени режими” на избор на докладчик (трябва да се посочат - чрез съответния бутон, преди разпределяне на делото):
- по дежурство;
- определен докладчик;
- без участие на конкретен докладчик.
Гаранция за предотвратяване на злоупотреби с използването на особените режими на разпределяне на делата е обстоятелството, че при избор на режим “определен докладчик” или “без участие” на конкретен докладчик, преди разпределяне на делото програмата изисква посочване на основанието за това. Посочените причини се вписват в протокола за съответния избор и се съхраняват в архива на програмата. Възможността за разпределяне на делата посредством “особени режими” дава възможност да се съобразят специфичните хипотези на избор (например дела, които се разглеждат по дежурство, връщане на вече образувани дела за повторно разглеждане, участието на определен съдия в производство по мярка за неотклонение и пр.) и заедно с това гарантира:
     •  спазване на определени обективни критерии за избора при “особени режими”;
     •  автоматично (като противовес на “ръчно”) и контролирано (документирано) разпределяне на съответното дело;
     •  прозрачност на избора и в тези особени хипотези.
5. Архив
В архива на програмата се записват идентификацията на разпределящия, всяко от извършените от него действия, всяко от посочените от него основания за отказ или замяна на вече определен докладчик, всяко от посочените основания за извършване на избор при особен режим (при определен докладчик или без участието на конкретен докладчик), както и датата и часът на всяко действие. Програмата не позволява промяна на съдържанието на архива и гарантира документираност и прозрачност на всеки избор на докладчик. Ежедневно, след приключване на разпределението на делата за съответния ден се разпечатва протокол от разпределението и се съхранява в папка. В началото на всяка календарна година системния администратор приключва натрупаната в програмата статистика, като архивира данните от статистиката и нулира делата на всички докладчици, за всички видове дела.
6. Статистика
Програмата позволява във всеки момент извършване на бърза и лесно достъпна справка относно броя на разпределените в съответната група дела, както и броя на делата, разпределени за всеки конкретен съдия.                                                                                                                                                       ИЗГОТВИЛ:
                                                                                                                                                           Съдебен администратор

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация