C C C C A+ A A- X

За публикуване на съдебните актове

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Г Р. Ш У М Е Н

Утвърдил:
                                                             Председател: Т. Тодоров
                                                                                   

 
ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РС ГР. ШУМЕН

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ.

Задължението на съдилищата да публикуват съдебните си актове е уредено в чл.64 от Закона за съдебната власт. Съобразно текста на чл.64 от ЗСВ, безспорно е че :
- публикуват се съдебните актове, независимо дали са обжалваеми или са влезли в сила;
- публикуват се незабавно;
- публикуването се извършва на интернет страницата на съда
- всеки съд се грижи сам за публикуването на съдебните си актове, при което по-долния по степен съд няма задължение да публикува постановените по реда на инстанционния контрол актове на горни съдебни инстанции;
           Целите на публикуването са осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата, както и оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове, с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване неговата допустимост.     


ІІ. КОИ АКТОВЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ
 
Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване / постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, освен ако не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.
Публикуват се пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл.64, ал.2 от ЗСВ и в случаите когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от глава втора на НК, при които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след съответното обезличаване.
Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно след постановяването им, а мотивите незабавно след като бъдат изготвени.
Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

ІІІ . КОИ ДАННИ СЕ ОБЕЗЛИЧАВАТ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИЯ АКТ И ОТ КОГО СЕ ИЗВЪРШВА ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО

Съдебните деловодители в Районен съд Шумен, работещи по граждански и наказателни дела извършват предварителна подготовка на съдебните актове в деня в който са предадени от съдията в канцеларията на съда, като ги обезличават задължително, след което прикачат обезличения файл и го изпращат на системния администратор, който е длъжен незабавно да публикува обезличения акт на интернет страницата на съда. 
От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената и ЕГН на физическите лица – участници в производството. Участници в производството са както главните така и подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особени представители, служебни защитници и децата. Освен изброените до тук лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, НО САМО ако биха разкрили самоличността им.
Подлежат на обезличаване номера на банкови сметки, както и осигурителни номера. Както и други данни по преценка на административния ръководител.
НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ:
- Данни на МПС и индентификаторите на недвижими имоти;
- Имената на магистрата, постановил съдебният акт;
- Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;
- Данни на юридическите лица;
- Други данни.


ІV. НА КОИ АКТОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ САМО ДИСПОЗИТИВИТЕ

1. Извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:
               - присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл.263, ал.1 и 2 от НПК;
               - съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността – чл.136, ал.1 от ГПК.
 2. Актове попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:
  - по дела за издръжка или изменение на издръжка;
  - по дела за нищожност на брака или прекратяването му поради унищожаемост или развод;
  - по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;
 - по други дела.

   V. КОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ:
  
1. Актовете, постановени в охранителни производства;
2. Актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпореждания за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актове по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.
3. Актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или административни производства.
- за налагане на глоби;
- за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;
- за насрочване , пренасрочване и отлагане на делата;
- за даване указания на страните;
- актове за конституиране на страни, допускане на изменение на иска, приемане или не на възражения, насрещни, обратни и инцидентни искове;
- за допускане или не допускане на доказателства;
- за издаване на изпълнителен лист;
- други по администриране на делата.
4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.
5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.     
6. При нужда от конкретна преценка относно подлежи или не на публикуване съдебният акт съдебният деловодител е длъжен незабавно да докладва на заместника на административния ръководител или на съдията докладчик за вземане на решение.

VІ. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

  Съобразно целите на публикуването на Интернет страницата на Районен съд Шумен се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. С оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА, същият ще осигури съхранението на публикуваните съдебни актове и след посочения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация