C C C C A+ A A- X

на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО за вътрешния ред

П Р А В И Л А
за охраната, вътрешния ред и сигурността в сградата на Съдебна палата  град Шумен

І. Общи разпоредби и вътрешен ред.
1. С тези правила се регламентират вътрешния ред, пропускателния режим, охраната и сигурността в сградата и прилежащите площи на Съдебна палата град Шумен.
2. В сградата на Съдебна палата град Шумен се помещават Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана”- Шумен.
3. Магистрати и съдебни служители, работещи в Съдебна палата град Шумен, се допускат в сградата през целия работен ден / 08,00 ч. до 17,00 ч./ без ограничения, срещу представяне на служебна карта или пропуск, издаден от съответната съдебна институция.        
4. Служебни лица от администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и други органи на съдебната власт се допускат в сградата срещу легитимиране със служебна карта.
5. Магистрати и съдебни служители, работещи в службите си след 19.00 часа, както в почивните и празнични дни, влизат и излизат от сградата на съдебната палата, като се записват в съответната присъствена книга на дежурния по охраната.
6. Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.
7. Не се допускат в сградата граждани в неприличен външен вид и в явно нетрезво състояние.
8. Журналисти се допускат в сградата на Съдебна палата – Шумен, през централния вход, след представяне на валидна журналистическа карта и извършване щателна проверка на носените от тях технически средства.
8.1. При провеждане на съдебни заседания за разглеждане на мерки за неотклонения на задържани лица в почивни и празнични дни, представители на медиите, желаещи да отразят хода на заседанието, влизат в сградата по установения в т.І.8 ред, като им се указва най-прекия път до съдебната зала. След приключване на съдебното заседание и отвеждане на задържаното лице/а/ от конвойния наряд, представителите на медиите напускат сградата на съдебната палата.
9. Използването на снимащи и записващи устройства в сградата се разрешава само на представители на средствата за масово осведомяване. Снимането и филмирането на конвойните наряди се извършва от разстояние не по-малко от 1.5 метра, като се забранява нарушаване целостта им и не се създават пречки за безпрепятственото им движение.
10. Използването на снимащи и записващи устройства от представители на медиите в съдебните зали се допуска само преди и след приключване на съдебното заседание с изключение на случаите, при които задържаното лице/а/ е изразило изрично писмено несъгласие да бъде фотографиран, филмиран или записван. По време на съдебно заседание използването на снимащи и записващи устройства се разрешава от председателя на съдебния състав, разглеждащ делото.
10.1.При разглеждане на съдебното заседание при закрити врати в съдебната зала се допускат само лицата, на които председателя на съдебния състав разреши това.
10.2.При разглеждане на съдебни процеси с участието на защитени свидетели по реда на чл. 123, ал.2, т.2 от НПК, не се допуска филмирането и заснемането им.
11. Всички лица, преминаващи през входа за граждани се проверяват чрез наличните технически средства (ръчни метал детектори) и щателен оглед за притежание на :
- оръжие;
- основни части и механизми на огнестрелни оръжия;
- боеприпаси;
- взривни устройства и компоненти за направата им.
12. В сградата не се допускат граждани, носещи предмети и вещества, изброени в т.І.11. Служебните лица, носещи оръжие влизат, като се легитимират със служебна карта и съответния документ, че посещават Съдебна палата град Шумен по служба.
13. Абсолютно се забранява внасянето на общоопасни средства в сградата, с изключение на случаите, когато са предмет на досъдебно и съдебно производство /предмети, вещества и материали, които са иззети като веществени доказателства и са приложени по съответното дело/.Не се допускат в сградата граждани и служители с обемист личен багаж и пакети. Забранява се предаването за съхранение на вещи и предмети на сътрудниците по охраната.
14. Граждани, които имат договорени приемни часове в съдебните институции след 16.30 часа се допускат в сградите със служител след запитване до съответното длъжностно лице, потвърждение, че гражданинът ще бъде приет и съпровождане от служител.
15. Съдебни заседатели, вещи лица, адвокати, юрисконсулти и инвалиди се допускат след легитимиране с валидна служебна, инвалидна или заверена за съответната година адвокатска карта.
16. Забранява се изнасянето от съдебната сграда на инвентарни предмети и други вещи и материали без писмено разрешение на материално отговорно лице. Разрешителните документи се предават на Председателя на Окръжен съд гр. Шумен, който ги съхранява за срок от 12 месеца.
17. В периметъра пред сградата /площад “Освобождение”/, западно и южно от Съдебна палата град Шумен е обособена зона за сигурност, обозначена с указателни табели и знаци.
18. Лични автомобили на магистрати, съдебни заседатели, съдебни служители и служители на Областно звено “Охрана”, на адвокати и граждани се паркират само извън определената зона за сигурност и на разстояние не по-близо от 20 метра от сградата на съда. Забранява се паркирането на лични автомобили   по  пътната настилка и тротоарите около сградата на съда.
19. При допускане на товарни автомобили в близост до съдебната сграда, същите  е необходимо да са снабдени с пропуск от началника на областното звено по предложение на Управителя на Съдебна палата град Шумен. При влизане и излизане  дежурният сътрудник по охрана задължително прави оглед и проверка на транспортираните материали, предмети и други. Автомобилите и водачите им задължително се записват от дежурните сътрудници по охраната в дневник – образец.
20. Строителни и ремонтни работи в сградата се допускат след предварително им съгласуване по отношение на сигурността с началника на областно звено “Охрана – Шумен“. При необходимост от извършване на строителни и ремонтни работи след 17.00 ч., както и през почивни и празнични дни, ръководителите на фирмите, извършващи ремонта, след писмено съгласуване с управителя на сградата, предоставят на началника на охраната списък,  в който се описват поименно работещите с точните им лични данни и обекта на който ще работят. Списъците се съгласуват с административните ръководители на съответните институции, където ще се извършват строителните и ремонтните работи и се връчват на дежурните сътрудници по охрана за осигуряване на достъп и контрол.
21. Контролът за спазване на вътрешния ред, пропускателния режим и охраната на сградата на Съдебна палата град Шумен се осъществява от дежурните сътрудници по охраната и в рамките на работното време на съда, които при необходимост организират евакуацията на служители и граждани от сградата. В  извън работно време сградата се охранява от сигнално охранителна техника.
22. При възникване на безредици, терористични заплахи, кражби и злоупотреби се докладва незабавно на Началника на областно звено “Охрана”- Шумен и Председателя на Окръжен съд град Шумен, след което се изготвя писмен доклад.
II. Организация на пропускателния режим и охрана.
1. Охраната на Съдебна палата град Шумен се осъществява от служителите на  Областно звено “Охрана” град Шумен.
2. Личният състав за охрана изпълнява следните задачи:
- осъществява охраната на Съдебна палата град Шумен;
- осигурява охраната и  сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия в сградата.
3. Контрол по дейността на служители от охраната имат право да осъществяват:
- Министъра на Правосъдието или упълномощени от него лица;
- Заместник министъра на правосъдието, отговарящ  за охраната на съдебните сгради;
- Главния директор на ГД “ Охрана” или упълномощени лица;
- Началникът на отдел “ Охрана на съдебните сгради и на съдии, прокурори, следователи и свидетели”;
- Държавни служители – категории “В” и “Г” от сектор “Охрана” на съдебни сгради в ГД “ Охрана “;
- Държавните служители – категория “Г” от Областно звено “Охрана”– Шумен.
4. При установяване на пропуски в организирането и осъществяването на охраната на Съдебна палата град Шумен, лицата от т.ІІ.3., уведомяват писмено Министъра на правосъдието, Главния директор на ГД “Охрана” или началника на областно звено “Охрана”- Шумен за отстраняването им.
III. Организация на противопожарната и аварийна безопасност.
Противопожарната и аварийна безопасност се организират в съответствие с Наредба № І-209 от 22 ноември 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, издадена от министерство на вътрешните работи и министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация