C C C C A+ A A- X

Прессъобщение 27.04.2018

Дата на публикуване 27 април 2018 Последна редакция 26 април 2019 Новини Отпечатай

Приключи първата част от проекта, в който като партньори участват Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен. Проекта „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.
За изпълнението на тази цел през първия етап, който започна в края на месец септември и продължи 6 месеца се проведе проучване и идентифициране на прилагани от Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен мерки за достъп до правосъдие на граждани, фирми и хора с увреждания, както и на антикоруционни механизми за гарантиране на независимост и прозрачност в работата на магистратите.
В рамките на проучването са анкетирани 485 лица – 400 граждани и 85 представители на фирми и институции от област Шумен. Анкетните карти насочени към гражданите съдържат 20 въпроса, с които да се даде „поглед отвън“ на двете съдилища от страна на широката общественост. Проведени са и 112 интервюта с лица работещи в системата на правораздаването / съдии, служители, съдебни заседатели и адвокати/ по въпросник съдържащ 15 въпроса.
Резултатите от проучването са анализирани от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, които са извели като констатации проблемите и постиженията на съда като цяло и те са намерили своето място в представеният доклад.
Обективният анализ показва, че са налице редица достижения на двете съдилища по отношение на достъпа на граждани до правосъдие, стриктно спазване на законодателството, свързано с независимост и антикорупционни мерки, които обаче остават недостатъчно познати за широката общественост. Задачата е да се положат целенасочени и устойчиви действия за реално отваряне и отчитане действията на Окръжен съд – Шумен и Районен съд - Шумен навън, за да се подобри образа и доверието към работещите в системата.
В доклада се предлагат и редица мерки в областите на оценка на съдилищата, които да бъдат обект на последващо гражданско наблюдение с цел констатиране и придвижване към по-позитивен публичен образ и подобрено функциониране.

Тези мерки са организационни и технически, като важно условие е те да бъдат комуникирани и развити постепенно и устойчиво, в процес на взаимодействие с обществеността и са в три основни посоки:

I Мерки за прозрачност и отчетност:
1. Разработени учебни материали и преподадени уроци от магистрати в часове по гражданско образование в училищата в област Шумен;
2. Организиране и участие в срещи с кметове в малките населени места, с цел разясняване спецификата на работа на Съда и подобряване на взаимодействието;
3. Включване на ОС - Шумен и РС - Шумен към единен портал за електронно правосъдие на ВСС;
4. Случайното разпределение на делата да се интегрира в сайтовете на ОС - Шумен и РС - Шумен;
5. Симулиране на съдебен процес в рамките на съдилищата с участие на ученици, както и посещение на съдебни заседания от ученици над 18 г.;
6. Годишните отчети на съдилищата да бъдат представени на разбираем и достъпен език пред обществеността;
7. Поредица от журналистически материали в национални, регионални и местни медии, описващи работното ежедневие и житейски ценности на отделни магистрати от двете съдилища;
8. Създаване на фейсбук страници на двете съдилища;

II.Мерки за независимост и антикорупция:
1. Оповестяване на етичните кодекси на сайтовете на съдилищата и информиране за начина, по който работят;
2. Публикуване на сайтовете на ОС-Шумен и РС-Шумен на дисциплинарните производства и решенията по тях от страна на ВСС и оповестяването им;
3. Създаване на електронна форма за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на интернет-страниците на РС Шумен и ОС Шумен;
4. Разясняване на правилата и процедурите за обработка на сигнали и жалби за корупция и нарушения на етичния кодекс, които да са публикувани на електронните страници на съдилищата;
5. Създаване на публичен регистър на отводите по делата с мотивите по тях, който да бъде видим през интернет страниците на съдилищата;
6. Представяне на информацията за интереси и имущество на интернет страниците на съдилищата;
7. Общо обучение на съдии и прокурори с цел уеднаквяване на съдебната практика;
8. Разширяване на информацията за делата с висок обществен интерес с информация за хода на самото дело;

III. Мерки за достъп до правосъдие на уязвими групи:
1. Създадените улеснения и условия за достъп на уязвими групи да бъдат комуникирани със заинтересовани организации и подходящи средства, вкл. на сайтовете на съдилищата. Да бъде оповестен реда и процедурата, по която достъпът се организира и осъществява;
2. Достъпът до правна помощ по ЗПП (последващо заплащане, освобождаването от такси и разноски) да бъдат ясно оповестени на сайта на съдилищата, както и да бъдат изработени информационни материали (брошури) за това;
3. Сайтовете на двете съдилища да се адаптират за ползване от лица със зрителни затруднения;
4. Осигуряване на специалисти за работа с хора от уязвими групи (основно зрителни, слухови затруднения), които да бъдат ползвани от Съда под формата на асистенти и преводачи в условията на сътрудничество с такъв тип организации;
5. Необходимо е наблюдение на провеждане на дела с участие на хора с увреждания, лица ползващи услуги по ЗПП, както и на дела с висок обществен интерес.

Доклада бе представен днес от представители на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ на административните ръководители на двете съдилища в гр.Шумен – съдия София Радославова и съдия Емилиян Ангелов.
Част от въпросните мерки са водещи в концепциите за стратегическо управление на Председателите на Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен и вече е в ход тяхното изпълнение.
Предстои обсъждане на така дадените препоръчителни мерки на общите събрания на съдиите в Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен, с цел предприемане на действия по изпълнение на мерките непротиворечащи на закона.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация