C C C C A+ A A- X

Заповед относно мерки свързани с COVID-19

Дата на публикуване 2 септември 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Новини Отпечатай

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Г Р. Ш У М Е Н

 

 З А П О В Е Д

РД - 13

№ 412

гр.Шумен, 01.09.2021 г.

 

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка със Заповед РД – 01-743/31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването, констатирам необходимостта от организиране провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения на Районен съд Шумен в Съдебната палата, както и тези находящи се на ул.“Съединение“ № 107, ет.2.

Предвид посоченото и на основание чл.80, ал.2 от ЗСВ,

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

 

Считано от 01.09.2021г.

 1. В Районен съд Шумен да се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги във връзка с дейността на Бюро съдимост, държавни съдебни изпълнители или съдии по вписванията. Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят лични предпазни средства, които да покриват изцяло носа и устата – защитни маски за лице или шлем. В работните помещения на Районен съд Шумен да не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания.

При необходимост на влизащите в работните помещения на Районен съд Шумен, да се осигурят защитни маски за лице, с висока степен на защита.

 1. Достъпът да се разрешава след дезинфекция при влизане и спазване на дистанция между лицата, съобразно указанията на здравните органи. В деловодствата да се допуска влизане на не повече от 2-ма човека при спазване на дистанция от минимум 1,5 м.
 2. Деловодствата на Районен съд Шумен да работят със страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги със следното работно време: сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч., след обяд от 12.30 ч. - 16.30 ч.

През времето  от  08.00 ч.  до  09.00 ч.,  от 12.00 ч. до 12.30ч.  и  от  16.30 ч. до 17.30 часа да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Всички помещения на Районен съд Шумен редовно да се проветряват и дезинфекцират съгласно алгоритъма посочен от Министъра на здравеопазването. Съдебните зали да се проветряват и дезинфекцират задължително след всяко проведено съдебно заседание.

 1. Работещите и посетителите на съда следва да спазват дистанция от минимум 1.5м., а при невъзможност да се използват задължително лични предпазни средства, които да покриват изцяло носа и устата – защитни маски за лице или шлем.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за работещите в  Районен съд Шумен, които са ваксинирани срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

 1. С оглед избягване на струпване на  хора, делата да се насрочват в графиците през по –голям времеви интервал помежду им, като се има предвид и че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани.  Преценката за времевия интервал е на съдията – докладчик.
 2. Да се сведе до знанието на съдебните състави, че зала № 1 и зала № 2 на етаж първи от съдебната палата са оборудвани, така че да има възможност да се провеждат заседания чрез видеоконферентна връзка.
 3. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, делото във вече обявен и подготвен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период след отпадане на опасността от заболяването.
 4. Допускането на участниците в процеса да става 5 минути преди започване на конкретното дело. Могат да се допускат и участници в следващите максимум две дела, когато е възможно да се спази дистанция между лицата, съгласно указанията на здравните органи. При невъзможност за осигуряване на дистанция участниците в процеса изчакват пред сградата на съдебната палата. В зависимост от възможностите, вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън съдебните сгради или залите до поканването им, а свидетелите непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите, освен ако съдебния състав реши друго.
 5. Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следния електронен адрес на РС Шумен: rssh@court-sh.org
 6. При подаване на книжа в РС Шумен страните и техните представители могат да посочват електронни адреси и телефони за връзка, като заявят изрично, че искат да бъдат призовавани, уведомявани по телефон, както и да им бъдат изпращани съдебни книжа по електронен път.
 7. При възможност призоваването по дела ще се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.
 8. С оглед въвеждане на организация за контролиран достъп до работните помещения на Районен съд – Шумен на ул.“Съединение“ № 107, ет.2, препис от настоящата заповед да се изпрати на Началника на ОЗ „Охрана“ Шумен.

Към настоящият момент са осигурени всички изискуеми условия за работа на магистрати и служители в Районен съд Шумен, при спазване на всички противоепидемични мерки, поради което не е необходимо да се преминава на работа по график.

            Настоящата заповед да се публикува за запознаване на интернет страницата и във вътрешната мрежа на Районен съд – гр.Шумен, както и да се постави на таблото за обяви.

            Информация за работното време и времето за извършване на дезинфекция да постави на входа на Съдебната палата, на ет.2 на ул.“Съединение“ № 107, както и на входните врати на работните помещения, които работят със страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги.

 

Административен ръководител-

председател на Районен съд – гр.Шумен:……………………………

                                                                        / Мирослав Марков/

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация