C C C C A+ A A- X

Съобщение

1 август 2022

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от 21.07.2022г. на основание чл.30, ал.2, т. 8 от Закона за съдебната власт е съкратена една щатна длъжност за „съдия“ в Районен съд Шумен, считано от датата на вземане на решението.

Решението е взето от  Пленумът на Висшия съдебен съвет без съгласуване с административния ръководител – председател на Районен съд Шумен.

 -----------------------------------------------------------

01.03.2022

На 23.02.2022 г. в 15:30 часа в Съдебната палата в гр. Шумен се проведе годишно общо събрание на съда, на което се отчете  дейността на Районен съд – Шумен за 2021 г.. На събранието бе обсъдена дейността на съда в цялост за календарната 2021 година, като бяха изложени съответните статистически данни, изводи, констатирани проблеми и предложения за подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с данните от предходните отчетни години. През 2021 г. в Районен съд Шумен са постъпили 5 738 граждански и наказателни дела, от които 3 427 бр. граждански дела и 2 311 бр. наказателни дела. Тенденцията за повишаване броя на делата се наблюдава най-вече при гражданските дела, спрямо 2020 г. броят им се е повишил с 15%. За отчетния период са били разгледани  6 337 граждански и наказателни дела като 90% от тях са приключили в три месечен срок.

 -----------------------------------------------------------

28.02.2022

Считано от 01.03.2022 г., Районен съд Шумен възстановява нормалното си работно време от 09.00 ч. до 17.00 ч.

 -----------------------------------------------------------

01.10.2021

Съдебни състави по отделения в Районен съд – гр.Шумен, считано от 01.01.2022г.:

 

Гражданско отделение:

III.   Петина Николова

IV. Людмила Григорова-Митева

V. Зара Иванова

VI. Бистра Бойн

VII.   Теодора Йорданова-Момова

IX. Димитър Димитров

X. Жанет Марчева

XII.   Надежда Кирилова

XIII.  Калин Колешански

XVI.  Мирослав Марков

 

Наказателно отделение:

I. Емилиян Ангелов

II. Диана Георгиева

VIII. Валентина Тонева

XI. Ростислава Георгиева

XIV.  Красимир Кръстев

XV. Пламена Недялкова

 

Председател на Наказателно отделение: Мирослав Марков – административен ръководител-председател на Районен съд – гр.Шумен.

Председател на Гражданско отделение: Людмила Григорова-Митева – зам.административен ръководител-зам.председател на Районен съд – гр.Шумен.

 -----------------------------------------------------------

01.12.20201

Съдия Людмила Добрева Григорова – Митева  встъпи в длъжността „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Районен съд Шумен, считано от 01.12.2021 г. на основание Решение на ВСС по протокол № 42 от 23.11.2021 г. Съдия Григорова е юрист с близо  18 години стаж в съдебната система.  Работи като съдия в Районен съд  Шумен от 15.10.2007 г. до настоящия момент, а от 18.03.2004 г. до 15.10.2007 г. е заемала длъжността „държавен съдебен изпълнител“. С Решение на ВСС по протокол № 17/28.05.2019г. е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

 -----------------------------------------------------------

01.10.2021

Съдебните състави по отделения в Районен съд гр. Шумен от 01.10.2021 г.:   

Гражданско отделение:

III. Петина Николова

IV. Людмила Григорова-Митева

V. Зара Иванова

VI. Бистра Бойн

VII.  Теодора Йорданова-Момова

IX. Димитър Димитров

X. Жанет Марчева

XII.  Надежда Кирилова

XIII. Калин Колешански

XV. Пламена Недялкова

XVI. Мирослав Марков

Наказателно отделение:

I. Емилиян Ангелов

II. Диана Георгиева

VIII. Валентина Тонева

XI. Ростислава Георгиева

XIV.  Красимир Кръстев

-----------------------------------------------------------

 23.09.2021

       Съобщаваме на гражданите и адвокатите, че съгласно Заповед №444/21.09.2021г. и Заповед № 445/21.09.2021 г на Административния ръководител – Председател на Районен съд Шумен  наказателните дела, които са разпределени на районните съдии Надежда Димитрова Кирилова и Пламена Колева Недялкова и не им е даден ход на съдебното следствие, са преразпределени на съдиите от наказателното отделение.

        Страните по наказателни  дела, на които не е даден ход на съдебното следствие, насрочени за 05.10.21 г., 07.10.21 г., 12.10.21г., 14.10.21г., 19.10.21 г. и 21.10.21 г. от  съдия Пламена Недялкова  /XV съдебен състав/  следва да не се явяват на посочените дати.  Ще бъдат уведомени  за друга дата.

        Страните по наказателни дела, на които не е даден ход на съдебното следствие, насрочени за 24.09.21 г., 29.09.21 г., 06.10.21 г. и 20.10.21 г. от съдия Кирилова /XVII съдебен състав/ следва да не се явяват на посочените дати. Ще бъдат уведомени  за друга дата.

        За справки тел: 850 270, 850 271, 850 272 – наказателно деловодство на РС Шумен.

-----------------------------------------------------------

02.09.2021

Деловодствата на Районен съд Шумен да работят със страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги със следното работно време:  сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч., след обяд от 12.30 ч. - 16.30 ч. 

През времето  от  08.00 ч.  до  09.00 ч.,  от 12.00 ч. до 12.30ч.  и  от  16.30 ч. до 17.30 часа да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Заповед и мерки свързани с COVID-19

-----------------------------------------------------------

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация